Psykoterapiforskning


Psykodynamisk psykoterapi har under senare år utvecklats mycket kraftfullt och bygger idag på modern forskning. Det finns ett antal terapeutiska faktorer (common faktors) beskrivna i psykoterapi- forskningslitteraturen. Det som pekas ut är vissa övergripande kategorier som har med terapeuten, alliansen och patienten att göra. Psykoterapiforskning visar att mycket lite av en eventuell psykoterapis effektivitet har med själva metoden eller tekniken att göra. Andra faktorer som terapeutens personliga egenskaper, dennes stöd, erfarenhet och inlevelseförmåga – och inte minst patientens motivation och samarbetsförmåga – har större betydelse för terapins utfall/resultatet. Det handlar således mindre om terapeutens kön, teoretiska inriktning och/eller huruvida terapeuten använder sig av s.k. evidensbaserade metoder. Ur SR, Vetenskapsradions program; Vad kännetecknar en bra terapeut?
www.sverigesradio.se/Om-psykoterapiforskning

 

Psykoterapiforskning visar att psykoterapi kan vara till hjälp för personer som:

 

  • Upplever problem i relation till andra människor eller i upplevelsen av sig själv.
  • Mår dåligt men inte själva kan sätta ord på svårigheter och problem.
  • Lider av symtom som depression, ångest och nedstämdhet.
  • Har problem kring självkänsla, självförtroende och självbild.
  • Styrs av överdrivna krav på sig själv.
  • Befinner sig i en akut krissituation.
  • Vill förstå och utveckla sig själv.

 


 

Länkar:

Psykoterapiforskning

Om psykoterapi och effektivitet

Modern psykodynamisk forskning

Terapeutiska faktorer vid psykoterapi

Psykoterapins effekter, Tuovinen, T & Lehtonen, J/pdf