Om att söka psykoterapi och psykoterapeut


“Psykoterapi och psykoterapeuter ger kvalificerad hjälp.”

Behovet av psykoterapi och psykoterapeuter tycks idag större än någonsin. Snart sagt alla känner någon, som går eller har gått i någon form av terapi eller samtal. Perioder av kris, sorg eller nedstämdhet kan ses som en del av livet självt. Kvalificerad hälsoinformation och psykologi finns i lätttillgänglig form på Internet, i dagstidningar och populärvetenskapliga böcker. Med nyfunna kunskaper om psykisk hälsa och psykologi – och tillsammans med goda vänner – kan man ofta på egen hand bringa reda i problem och svårigheter som man upplever. Ibland kan man dock behöva anlita professionell hjälp för att komma vidare.

 

Till vem skall man vända sig?

 

De allra flesta som söker psykoterapi eller psykoterapeut gör det via olika förteckningar eller hemsidor på nätet. För den som är novis inom området kan det vara svårt, att hitta rätt bland mångfalden av terapier, terapeuter och inriktningar som där presenteras. Var och en med sin syn på vad som orsakar människors problem och lidande, utveckling och mognad. Gestaltterapi, kroppsterapi, bildterapi, musikterapi, dansterapi, psykodrama, EMDR, DBT, ACT, beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi (PDT), Transference-Focused Psykoterapi (TFP), kognitiv terapi (KPT), existentiell terapi och psykoanalytisk psykoterapi är exempel på olika terapier.

 

Innan man söker hjälp inom det privata kanske man vill undersöka vilka möjligheter det finns att få hjälp från det offentliga. Ett första steg kan vara att ta kontakt med Vårdcentralen eller en Psykiatrisk öppenvårdsmottagning där man bor. Om psykologisk behandling bedöms som viktig remitteras man till en bedömargrupp, som har till uppgift att besluta om vilken slags behandling som kan vara mest lämplig.  I samband med skada, trauma, kris eller arbetsrelaterade svårigheter och problem kan försäkringsbolag, företagshälsovård eller försäkringskassan betala för psykoterapi eller krisbearbetning.  Sankt Lukasstiftelsen, Stockholms Stadsmission och Ericastiftelsen i Stockholm kan i vissa fall erbjuda psykoterapi till reducerad avgift. I Vårdguiden kan man läsa om hur man går till väga för att söka Landstingsfinansierad psykoterapi inom Primärvården.
Psykoterapeut

 

Att söka psykoterapi och psykoterapeut på den privata marknaden.

 

Vilken teoretisk inriktning skall psykoterapeuten eller hjälpen ha? Hur kan man veta om den psykolog eller psykoterapeut man kontaktar har adekvat utbildning? Hur kan man avgöra om olika erbjudanden och förslag som man får är seriösa? Frågorna är här många och det är inte konstigt om man upplever att det svårt att välja rätt. Psykoterapiforskning har visat att mycket lite av en eventuell psykoterapis effektivitet har med själva metoden eller tekniken som sådan att göra. Andra faktorer som personliga egenskaper hos terapeuten, dennes erfarenhet och stöd och inlevelseförmåga – och patientens motivation och samarbetsförmåga – har mycket större betydelse för resultatet.

 

Varför man skall välja en psykoterapeut som har psykologutbildning.

 

Med ökad kunskap och medvetenhet om psykiska och existentiella problem som en del av livet självt ökar behovet av rätt slags hjälp när man väl behöver. Psykoterapeuter i allmänhet kan ha olika yrkesbakgrund. Det vanligaste är att man är psykolog eller socionom, men man kan även vara läkare, sjuksköterska eller präst.

 

Legitimerade psykologer är utifrån sitt vetenskapliga kunnande den yrkesgrupp som generellt sett är mest lämpad att bedriva psykoterapi. Den långa utbildningen samt den dubbla legitimationen som psykolog- och psykoterapeut innebär en ökad trygghet för den som söker psykoterapi.

 


Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.

Tomas Tranströmer