Coaching


Syftet med personlig coaching är att nå ökad självkännedom och uppsatta mål

 

Coaching förknippas vanligtvis med idrottsliga eller sportsliga prestationer. Under senare år har begreppet allt mer kommit att associeras med områden som ledarskap, arbete, rehabilitering, personlig utveckling och relationer. Coaching är ett brett begrepp, som innebär att stödja, samarbeta och vägleda mot bestämda mål. Bakom många idrotts- och yrkesframgångar finns oftast en psykolog och coach. Psykologer är utifrån sin utbildning och kunskap den yrkesgrupp som generellt sett är mest lämpad att bedriva coaching. Coaching för personlig utveckling och hälsa.  

 

Varför Coaching?

Det kan finnas olika skäl till att anlita en psykolog och coach. Det kan t.ex handla om arbetslöshet, sjukdom eller förändrade arbetsuppgifter vilket gör att man, för att komma vidare, kan behöva bli medveten om styrkor och svagheter i sin person. Det kan också handla om att man på grund av bristande självförtroende, självkänsla eller konflikter och problem inte kan utvecklas vidare inom nuvarande arbete eller yrke. Känslan av brist på sammanhang, mening och kontroll i arbete och privatliv leder till stress och utbrändhet.

Coaching syftar till att man skall nå kunskap, insikt och förståelse om problem och lösningar på sin situation.

 

Via regelbundna samtal ges man kunskap, insikt och förståelse om processer, attityder och känslor som påverkar och styr människor och relationer. Coaching handlar om att upptäcka hinder och drivkrafter inom sig själv – att se hur man kanske själv bidrar till och skapar problem och hinder för egen utveckling och växande. Se även  Konsultation.

  Coaching för personlig utveckling och prestation