Psykoterapi


Psykoterapi och samtalsterapi vid livets svårigheter

Ordet psykoterapi kommer av grek. psyche: själ, liv och therapeia: tjänst, vård, behandling. Psykoterapi innebär att vårda människans själ – det psykiska livet.

 

En del människor lider av psykiska problem eller svårigheter som dom inte har kunnat komma till rätta med. Andra hamnar i situationer som leder till kris och konflikt med andra människor. Oro, ångest eller en allmän känsla av tillvarons meningslöshet och tomhet kan vara tecken på att man lever sitt liv på ett felaktigt vis. Ibland är det svårt att förstå orsakerna till problem eller symtom särskilt då dessa tar sig uttryck i nedstämdhet, depression, olika slag av tvång eller psykosomatiska kroppsliga besvär.  “Le ceur a ses raisons que la raison ne connaîtpas.”

 

“Psykoterapi och samtalsterapi kan innebära hjälp till mognad och viktiga val.”

 

Psykodynamiska och kognitiva psykoterapeutiska metoder har i vetenskapliga studier visat sig vara effektiva. Inom psykodynamisk (psykoanalytisk) teori tänker man sig att det i människans omedvetna, fantasiliv, drömmar och liknande finns en potential till utveckling och förändring från invanda och livshämmande mönster.
I kognitiv och emotionell mening ses människan som aktiv och kunskapssökande, organiserande sina upplevelser och erfarenheter i en slags inre bilder eller mönster, vilka styr och påverkar i samspelet med andra. Med ökad kunskap och medvetenhet om dessa mönster – egna behov, beteenden och motiv – kan man bättre förstå och påverka sitt liv.

Hur går det till?

I psykoterapi och samtalsterapi undersöker vi tillsammans hur problem eller svårigheter sammanhänger med den aktuella livssituationen eller med tidigare upplevelser och händelser i livet. Psykoterapin syftar till att man ska nå ökad medvetenhet och kunskap om inre konflikter, attityder och känslor som hämmar och begränsar. Psykoterapin kan bli det ‘språk’ som gör att psykisk energi som förblivit bunden i känslomässiga konflikter eller symtom, kan frigöras och användas för mer självmedvetna och livsfrämjande processer. Tv-serien In Treatment ger en bild av hur psykoterapi kan gå till.

 

 

Nosce te ipsum!

 

Nosce te ipsum, psykodynamisk psykoterapi

Etiska riktlinjer för psykoterapeuter


Jag vill tacka dig för ditt stöd. Du har hjälpt mig att få ett bättre självförtroende och starkare självkänsla. Tack!

Man

 

Tack för fin egentid du gett mig! Du var min följeslagare på min resa där jag äntligen hittade tillbaka till min värdegrund! Nu känner jag mig mer stabil.

Kvinna

 

Innan jag påbörjade min terapi gjorde jag mycket research för jag ville att det skulle bli bra när jag kände att jag hade mod att öppna alla dom dörrar som varit stängda så länge. Jag vill tacka dig speciellt för att jag valde rätt och du har gett mig mycket på denna resa som har tagit mig så långt bort.

Man